Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Nasza działalność

Czas spędziliśmy na wspólnych kąpielach słonecznych, pływaniu, grach, a pobyt na łonie natury zakończyliśmy smacznymi kiełbaskami z grilla, które samodzielnie przygotowaliśmy i upiekliśmy. Tak sympatycznie spędzony dzień będzie miłym wspomnieniem minionych wakacji.

 

Czytaj dalej

Pod takim hasłem realizowany jest przez jednostkę Caritas Diecezji Radomskiej Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym kolejny projekt skierowany do tych którzy potrzebują wsparcia. Kto to jest? Osoby doświadczające przemocy, rodziny, dzieci gdzie radość nie wita w domu ale zapomnienie. Projekt też skierowany jest do dzieci zamieszkujących tereny wiejskie celem zorganizowania dla nich czasu wolnego i rozwijania ich twórczości plastycznej. Od 2005 roku Jednostka Dom Matki i Dziecka zrealizowała już kilkanaście podobnych programów.

Czytaj dalej

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b,realizuje zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.


Zadanie jest realizowane

1. zgodnie z umową nr 1/2013r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 25 stycznia 2013 w Radomiu między Powiatem Radomskim z siedzibą w Radomiu, zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez:

1.Mirosława Ślifirczyka – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Radomskiego

2.Waldemara Trelkę – Członka Zarządu Powiatu Radomskiegoa:


  • Mirosława Ślifirczyka – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Radomskiego

  • Waldemara Trelkę – Członka Zarządu Powiatu Radomskiego

a

  • Caritas Diecezji Radomskiej, reprezentowanym przez

Ks. Grzegorzem Wójcikiem- Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

Zleceniodawca zlecił Zleceniobiorcy realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536), zwanym dalej „ustawą”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 28.12.2012r. z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysu, zwanego dalej, zadaniem publicznym, a Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 998 400 zł (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

 

Pekao S.A. II O/Radom

Nr rachunku: 52124032591111001004300572

 

aneksem nr 1 z dnia 6 lutego 2013r. do umowy Nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. (opisanej powyżej)

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 1 689.600 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

Pekao S.A. II O/Radom

Nr rachunku: 52124032591111001004300572

od lipca 2011r. do grudnia 2011r.
Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Realizacja zadania obejmuje lokalne działania na rzecz dzieci i młodzieży priorytetowo na obszarze wiejskim oraz w obszarach zagrożeń jakim jest ulica. Dodatkowo obejmuje poradnictwo na rzecz rodzin doświadczających trudności. Obejmuje dwa obszary działania.
Adresatami programu z ramienia Placówki Dom Matki i Dziecka są:

  • Wychowankowie placówki socjalizacyjnej w Domu Matki i Dziecka oraz mieszkańcy Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

  • Dzieci z rodzin zamieszkujących na terenie gm. Iłża,

  • Dorośli przebywający w środowisku lokalnym na terenie, którego znajduje się placówka. Czytaj dalej

Program Skrzydła – Skarbonka Skrzydła.

Od 1 sierpnia 2011 do 30 stycznia 2012r Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym jednostka Caritas Diecezji Radomskiej przystąpił do kolejnej edycji projektu pod nazwą Program Skrzydła – Skarbonka Skrzydła. Projekt ten jest dofinansowany z ramienia Caritas Polska.
Jest to już III kolejna edycja projektu. Obecna trwa od 1 sierpnia 2011 do 30 stycznia 2012r.

Czytaj dalej