Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b, realizuje zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2018r.
Zadanie jest realizowane zgodnie z umową nr 1/2014r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 24 stycznia 2014 w Radomiu między Powiatem Radomskim z siedzibą w Radomiu, zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez:
1.Mirosława Ślifirczyka – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Radomskiego
2.Waldemara Trelkę – Członka Zarządu Powiatu Radomskiego a:
Caritas Diecezji Radomskiej, reprezentowanym przez:
Ks. Grzegorza Wójcika- Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
Zleceniodawca zlecił Zleceniobiorcy realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.), zwanym dalej „ustawą”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20.12.2013r. z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu i kosztorysu w latach 2014 – 2018, zwanego dalej, zadaniem publicznym, a Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 3280 zł – 2014 rok
na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.